Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Ordonanta nr. 20 din 2010, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor
Adaugat la data de 06.03.2013

CAPITOLUL II
Evaluarea conformitatii

   Art. 3. - (1) In situatia in care in legislatia Uniunii Europene de armonizare se face referire la standarde armonizate sau la alte specificatii tehnice, ghiduri sau coduri de buna practica, de referinta la nivel european, acestea se adopta ca documente de referinta române.
   (2) Autoritatile competente asigura, in limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, finantarea adoptarii, in limba româna, a standardelor armonizate si a celorlalte documente de referinta prevazute la alin. (1).
   (3) In situatia in care in aplicarea legislatiei Uniunii Europene de armonizare datele de identificare ale documentelor de referinta europene se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista documentelor de referinta române prin care se adopta aceste documente se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente; ordinul se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizeaza ori de câte ori este necesar.
   Art. 4. - (1) In situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitatii produselor sa se realizeze de catre organisme de evaluare a conformitatii notificate, autoritatile competente dobândesc calitatea de autoritati de notificare si sunt responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de monitorizarea organismelor notificate.
   (2) Autoritatile competente nominalizeaza in cuprinsul actelor normative de punere in aplicare a legislatiei Uniunii Europene de armonizare entitatile prin care asigura evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1).
   (3) In aplicarea cerintei prevazute la alin. (2), autoritatile competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1) sa se efectueze de catre:
   a) autoritatea competenta insasi;
   b) un organism national de acreditare, in sensul si in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 765/2008; sau
   c) un organism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, persoana juridica româna, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte:
   (i) este instituit astfel incât sa nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformitatii;
   (ii) este organizat si functioneaza in asa fel incât sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale;
   (iii) decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a conformitatii este luata de o persoana competenta/de persoane competente, alta/altele decât cele care au efectuat evaluarea;
   (iv) nu realizeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale;
   (v) garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute;
   (vi) dispune de personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor sale;
   (vii) are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale.
   (4) Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite de organismul prevazut la alin. (3) lit. c).
   (5) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile competente stabilesc, dupa caz, urmatoarele proceduri, ce se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente:
   a) procedura privind evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si monitorizarea organismelor notificate, pentru entitatile prevazute la alin. (3) lit. a) si c);
   b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celorlalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.
   (6) Procedura prevazuta la alin. (5) lit. b) se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 5. - (1) Autoritatile competente desemneaza, prin ordin al conducatorului lor, organismele de evaluare a conformitatii ce se notifica. Aceste ordine se actualizeaza ori de câte ori este necesar.
   (2) Autoritatile competente desemneaza in scopul notificarii numai organisme de evaluare a conformitatii care respecta cerintele/criteriile aplicabile organismelor notificate stabilite in legislatia Uniunii Europene de armonizare si, atunci când este cazul, in actele normative de punere in aplicare a acestei legislatii.
   (3) Ordinele de desemnare a organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica, prevazute la alin. (2), se emit distinct in aplicarea fiecarui act al Uniunii Europene de armonizare ce prevede notificarea organismelor care evalueaza conformitatea in temeiul actelor normative de punere in aplicare a acestei legislatii. Aceste ordine trebuie sa contina, lipsit de orice echivoc, in principal:
   a) datele de referinta ale legislatiei Uniunii Europene de armonizare si, dupa caz, ale actului normativ de punere in aplicare a acestei legislatii, in baza careia organismele de evaluare a conformitatii ce fac obiectul desemnarii urmeaza sa efectueze activitati de evaluare a conformitatii, ca organisme notificate;
   b) informatii privind denumirea completa, adresa sediului social si datele de contact pentru fiecare organism ce se desemneaza pentru a fi notificat;
   c) sarcinile specifice in legatura cu evaluarea conformitatii pe care fiecare organism desemnat are dreptul sa le efectueze in aplicarea legislatiei Uniunii Europene de armonizare, inclusiv produsele ori grupele de produse, a caror evaluare poate fi realizata de catre acestea, in calitate de organism notificat.
   Art. 6. - (1) Autoritatile competente notifica organismele desemnate prevazute la art. 5 alin. (2), folosind instrumentul de notificare electronica dezvoltat si gestionat de catre Comisia Europeana.
   (2) Autoritatile competente, la solicitarea Comisiei Europene, trebuie sa prezinte acesteia toate informatiile referitoare la procesul ce a stat la baza deciziei de notificare sau la mentinerea competentei organismului de evaluare a conformitatii in cauza.
   (3) In situatia in care autoritatile competente stabilesc sa nu se foloseasca de acreditare pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitatii notificate, acestea trebuie sa furnizeze Comisiei Europene si celorlalte state membre toate dovezile documentare necesare pentru verificarea competentei organismelor in cauza, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
   Art. 7. - (1) In situatia in care un organism de evaluare a conformitatii notificat nu mai respecta cumulativ cerintele care au stat la baza deciziei privind notificarea lui ori in cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de organism notificat, autoritatea competenta restrictioneaza, suspenda sau retrage desemnarea acestuia, in functie de gravitatea faptelor savârsite. Autoritatea competenta informeaza imediat Comisia Europeana si statele membre cu privire la respectiva masura intreprinsa.
   (2) In caz de restrictionare, suspendare sau retragere a desemnarii unui organism notificat sau in situatia in care organismul notificat isi inceteaza activitatea, autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca dosarele organismului respectiv sunt fie procesate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispozitia sa si a autoritatilor de supraveghere a pietei responsabile, la cerere.
   (3) Restrictionarea, suspendarea sau retragerea desemnarii unui organism notificat nu afecteaza valabilitatea rapoartelor de incercari, a certificatelor sau a altor documente care atesta conformitatea, emise de catre organismul in cauza anterior acestei decizii. Rapoartele de incercari, certificatele sau alte documente isi pierd valabilitatea si se retrag numai daca se dovedeste ca aceasta masura trebuie intreprinsa.
   Art. 8. - In situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitatii produselor sa se realizeze de catre autoritati publice, autoritatile competente sunt responsabile pentru instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitatii utilizate pentru realizarea evaluarilor tehnice din cadrul activitatii de evaluare a produselor. Procedurile pentru evaluarea si monitorizarea organismelor de evaluare a conformitatii se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii competente si se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri