Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Ordin nr. 1477-2010 - modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestui
Adaugat la data de 29.10.2012

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006
 
    INSTRUCŢIUNI
de completare şi depunere a formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"
 
   CAPITOLUL I
  Completarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"
 
    Perioada de raportare:
    În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind valabil şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent trimestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).
    În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).
    Secţiunea I: "Date de identificare ale plătitorului"
    Rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:
   a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
   b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.
    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
    În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.
    În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.
    Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.
    Secţiunea a II-a: "Date privind obligaţia bugetară"
    Pentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.
    În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).
    Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii şi taxe, nu se înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
    În coloana "Denumirea obligaţiei bugetare" se înscrie denumirea obligaţiei de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.
    În cazul taxelor cu termen de declarare şi de plată anual, obligaţiile de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia aferentă ambalajelor introduse pe piaţă naţională de către operatorii economici responsabili, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declaraţia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).
    În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuţii şi taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.
    Secţiunea a III-a: "Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili"
    Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare şi obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili.
    În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.
    În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.
    În coloana "Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:
   a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate;
   b) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.
    În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
    Secţiunea a IV-a: "Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici"
    Această secţiune reflectă diferenţa dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi obiectivul efectiv realizat, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.
    În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.
    În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.
    În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
    Secţiunea a V-a: "Date privind cantităţile de uleiuri introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici"
    Această secţiune reflectă diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizându-se procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare, şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.
    În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (l)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de uleiuri, în litri, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.
    În coloana "Cantitatea gestionată (l)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în litri, de uleiuri uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse.
    În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de uleiuri pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.
 
   CAPITOLUL II
  Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie
privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" - rectificativă
 
    În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
    În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
    În cazul rectificării obligaţiilor prevăzute la secţiunile a III-a, a IV-a şi a V-a ulterior depunerii declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune sau se transmite şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.
 
   CAPITOLUL III
  Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu rectificative
 
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune sau se transmite de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite, potrivit Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în format electronic.
    Transmiterea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după încheierea între persoanele juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu şi Administraţia Fondului pentru Mediu a Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
    Contribuabilii care transmit declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu prin încheierea Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
    Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:
   1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:
   a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;
   b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
   d) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;
   2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:
   a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile valorificate, în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici responsabili;
   b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;
   c) cantităţile de uleiuri, introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate. Declaraţiile se completează şi se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse;
   3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:
   - ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
   4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:
   a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
   c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;
   d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
   e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare;
   f) taxa de 2 lei/l, aplicată uleiurilor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.
    Depunerea sau transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă.
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite în format electronic.
    După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.
 
   CAPITOLUL IV
  Caracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare
ale formularului "Declaraţie privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu"
 
    Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu
    Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu.
    Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
    Utilizare: declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.
    Întocmire: de către toţi contribuabilii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:
   - un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;
   - un exemplar la organul competent.
    Formatul electronic al Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Convenţiei privind comunicarea declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
    Arhivare: la Administraţia Fondului pentru Mediu
   - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
   - formatul hârtie, în arhivă.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri