Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Obligatiile persoanelor fizice si juridice privind protectia mediului. Sanctiuni.
Adaugat la data de 31.10.2012

Sursa: Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului. Monitorul Oficial nr. 1196 din 30.12.2005

   Art. 94. - (1) Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop:
   a) solicita si obtin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei subsecvente;
   b) respecta conditiile din actele de reglementare obtinute;
   c) nu pun in exploatare instalatii ale caror emisii depasesc valorile limita stabilite prin actele de reglementare;
   d) persoanele juridice care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului organizeaza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
   e) asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt, precum si prelevarea de probe;
   f) asigura accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora;
   g) realizeaza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
   h) se supun dispozitiei scrise de incetare a activitatii;
   i) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plateste";
   j) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru automonitorizarea emisiilor poluante;
   k) asigura evidenta rezultatelor si raporteaza autoritatii competente pentru protectia mediului rezultatele automonitorizarii emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;
   l) informeaza autoritatile competente, in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
   m) depoziteaza deseurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;
   n) nu ard miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
   o) aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pe suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestioneaza precum si pentru refacerea ecologica a acestora;
   p) nu folosesc momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare, cu exceptia cazurilor special autorizate:
   q) asigura conditii optime de viata, in conformitate cu prevederile legale, animalelor salbatice tinute in captivitate legal, sub diferite forme;
   r) asigura luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;
   s) sa se legitimeze la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Persoanele fizice sau juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele subsolului au urmatoarele obligatii:
   a) sa efectueze remedierea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
   b) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze pentru refacerea acestuia.
   (3) Persoanele fizice si juridice care cultiva plante superioare modificate genetic au urmatoarele obligatii:
   a) sa solicite si sa obtina autorizatia din partea autoritatii publice competente pentru agricultura si sa desfasoare activitatea pe baza de contract cu titularii autorizatiilor de introducere deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic;
   b) sa solicite avizul privind amplasarea acestor culturi fata de ariile naturale protejate legal constituite.
   (4) Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in vederea respectarii regimului ariilor naturale protejate:
   a) sa cunoasca si sa respecte prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate:
   b) sa nu desfasoare activitati care contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor naturale protejate, precum si prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
   c) sa obtina acordurile aferente ariilor naturale protejate;
   d) sa permita accesul in aria naturala protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu.
   Art. 95. - (1) Raspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpa. In cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.
   (2) In mod exceptional, raspunderea poate fi si subiectiva pentru prejudiciile cauzate speciilor protejate si habitatelor naturale, conform reglementarilor specifice.
   (3) Prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului se realizeaza conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice.

Sanctiuni

   Art. 96. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 6.500 lei (RON) la 7.000 lei (RON) pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
   1. obligatiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare si de a raporta autoritatii publice teritoriale de protectie a mediului rezultatele automonitorizarii si/sau alte date solicitate, precum si accidentele si incidentele care pot conduce la pericole de accidente;
   2. obligatiile persoanelor juridice de a tine evidenta stricta a substantelor si preparatelor periculoase si de a furniza informatiile si datele cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului;
   3. obligatiile persoanelor juridice de a identifica si preveni riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot prezenta asupra sanatatii populatiei si mediului si de a anunta iminenta producerii unor descarcari neprevazute sau accidentale autoritatii competente pentru protectia mediului si de aparare civila;
   4. obligatia persoanelor fizice si juridice autorizate de a aplica, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care sa asigure respectarea conditiilor de eliminare a substantelor radioactive prevazute in autorizatie si mentinerea dozelor radioactive in limitele admise;
   5. obligatiile persoanelor fizice si juridice autorizate de a mentine in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
   6. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a intretine perdelele forestiere si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana;
   7. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a preveni, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului geologic;
   8. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a asigura la amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, cat si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile prevazute in acordul si in autorizatia/autorizatia integrata de mediu;
   9. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a nu arde miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
   10. obligatia proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu titlu sau fara titlu, de a lua masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie;
   11. obligatiile detinatorilor cu orice titlu ai suprafetelor de teren de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea, in sensul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii, precum si exploatarii durabile a resurselor in baza prevederilor legale in vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurator si sanatatii umane;
   12. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor fizice si juridice, dupa caz, sa adopte si/sau sa aplice masuri obligatorii cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
   13. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale persoanelor juridice, dupa caz, sa prevada la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, masuri de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
   14. obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice;
   15. obligatia autoritatilor administratiei publice locale, precum si a persoanelor fizice si juridice, dupa caz, de a nu degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
   16. obligatia desfasurarii pe suprafata ariilor naturale protejate si in vecinatatea acestora numai a acelor activitati conforme prevederilor planurilor de management si regulamentelor ariilor naturale protejate;
   17. obligatia obtinerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;
   18. obligatia de a nu distruge sau degrada panourile informative si indicatoare, constructiile, imprejmuirile, barierele, placile, stalpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajari de teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
   19. obligatia de a aprinde si folosi focul deschis doar in vetrele special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
   20. obligatia de a nu abandona deseuri pe teritoriul ariilor naturale protejate si de a le evacua de pe suprafata ariei naturale protejate sau de a le depozita doar in locuri special amenajate si semnalizate pentru colectare daca exista;
   21. obligatia de a nu intra pe suprafata ariilor naturale protejate si a nu practica sporturi in afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
   22. obligatia de a respecta prevederile planurilor de management si ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;
   23. obligatia de a se legitima la solicitarea expresa a personalului de inspectie si control prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
   24. obligatia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile nationale, rezervatiile naturale, rezervatiile stiintifice, monumentele naturii si din zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale si obligatia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naturale din zone situate in afara zonelor de conservare speciala daca acest lucru nu este permis prin planurile de management ale parcurilor respective;
   25. obligatia de a permite accesul in aria protejata a administratorilor sau custozilor precum si a imputernicitilor acestora pe terenurile detinute cu orice titlu.
   (2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) pentru persoane fizice, si de la 35.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
   1. obligatia persoanelor juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale;
   2. obligatia efectuarii bilantului de mediu, in procedura de obtinere a autorizatiei de mediu si, respectiv, a efectuarii raportului de amplasament in procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului;
   3. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind imbunatatirea microclimatului urban, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, de a infrumuseta si proteja peisajul, de a mentine curatenia localitatilor;
   4. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a informa publicul privind riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc pentru mediu si sanatatea populatiei;
   5. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
   6. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor, cu predominanta in spatiile destinate locuintelor, zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta;
   7. obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;
   8. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si de a dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile;
   9. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea servicii specializate pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
   10. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, salubrizarea stradala, a spatiilor verzi, pietelor si parcurilor publice, si intretinerea acestora;
   11. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale, si a altor obiective, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
   12. obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a amenaja, intretine si dezvolta retele de canalizare;
   13. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a furniza si/sau utiliza informatii corecte pentru elaborarea evaluarilor de mediu, evaluarilor impactului asupra mediului, a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament;
   14. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, de a verifica eficienta acestora si de a pune in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis;
   15. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a livra, manipula, transporta si de comercializa ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si a mediului;
   16. obligatiile persoanelor juridice de a stoca temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri unde s-au prevazut toate masurile de securitate;
   17. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu cultiva sau testa, dupa caz, plantele superioare modificate genetic, la o distanta mai mica de 15 km fata de limita ariilor naturale protejate;
   18. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi ingrasamintele chimice si produsele de protectie a plantelor in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;
   19. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a administra produse de protectie a plantelor cu mijloace aviatice numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente din domeniu sanitar si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin mass-media;
   20. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a aplica, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
   21. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu folosi momeli periculoase in activitatile de pescuit si vanatoare, cu exceptia cazurilor special autorizate;
   22. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a efectua evaluarea impactului asupra mediului la proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate, si de avansare a solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin actul de reglementare, precum si monitorizarea proprie pana la indeplinirea acestora;
   23. obligatiile persoanelor fizice si juridice care gestioneaza suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica, de a aplica masurile de conservare stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
   24. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura conditii optime de viata animalelor salbatice tinute in captivitate legal, sub diferite forme;
   25. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu exercita actiuni care sa duca la distrugerea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice de pe cuprinsul tarii;
   26. desfasurarea de activitati de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, de persoane fizice sau juridice neautorizate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;
   27. obligatiile persoanelor fizice si juridice care prospecteaza, exploreaza sau exploateaza resursele naturale de a remedia zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
   28. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a executa in termen toate lucrarile de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei prevazute in actele de reglementare;
   29. obligatia persoanelor juridice de a aplica masurile de eliminare a deseurilor rezultate din activitatile care implica organisme modificate genetic;
   30. obligatia persoanelor fizice si juridice de a asigura dotarea, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare;
   31. obligatiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si de a constitui echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
   32. obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea apelor de suprafata;
   33. obligatia persoanelor fizice si juridice sa nu deverseze in apele de suprafata sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere sau periculoase, ape care contin substante periculoase;
   34. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a nu arunca si de a nu depozita pe maluri, in albiile raurilor, apele de suprafata si in zonele umede deseuri de orice fel;
   35. obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu introduce in apele de suprafata si in zonele umede substante explozive, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase.
   (3) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoane fizice si de la 75.000 lei (RON) la 80.000 lei (RON) pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
   1. obligatia persoanelor fizice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei de mediu si a persoanelor juridice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului;
   2. obligatia titularilor activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri;
   3. obligatia persoanelor fizice si juridice de a obtine acordul structurii de administrare a ariei naturale protejate sau al custodelui, dupa caz, si al Comisiei de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, pentru amplasarea proiectelor si/sau desfasurarea oricarei activitati susceptibile sa genereze un impact negativ asupra ariilor naturale protejate;
   4. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a diminua, modifica sau inceta activitatile generatoare de poluare la cererea autoritatilor pentru protectia mediului;
   5. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante;
   6. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a prezenta autoritatilor competente pentru protectia mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde obligatiile asumate privind protectia mediului, in termen de 60 de zile de la data semnarii sau emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile prevazute la art. 10 alin. (2);
   7. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a facilita verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari sunt si prelevarea de probe;
   8. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului;
   9. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului;
   10. obligatiile persoanelor juridice de a acoperi costurile masurilor necesare pentru prevenirea si/sau reducerea consecintelor efectelor adverse ale activitatilor cu organisme modificate genetic;
   11. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a produce ingrasaminte chimice si produse de protectie a plantelor numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor legale;
   12. introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare, de culturi de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu consultarea Academiei Romane si, dupa caz, a autoritatii centrale pentru sanatate;
   13. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a imbunatati performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si de a nu pune in exploatare instalatiile ale caror emisii depasesc limitele stabilite prin actele de reglementare;
   14. obligatiile persoanelor fizice si juridice de a suporta costul pentru repararea unui prejudiciu si de a inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plateste".
   (4) Amenzile aplicate in temeiul unei legi, ordonante de urgenta, ordonante sau hotarari ale Guvernului din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor se fac 100% venit la bugetul de stat, din care o cota de 25%, aferenta fondului de stimulare a personalului, se vireaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul autoritatii din care face parte agentul constatator, pe baza situatiilor financiare lunare intocmite si prezentate de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, in termen de cinci zile lucratoare de la primirea acestora, si este evidentiata intr-un cont distinct care se gestioneaza in regim extrabugetar.
   Art. 97. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la art. 96 se realizeaza de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cadre de politie, jandarmi si personalul Ministerului Apararii Nationale, imputernicit in domeniile sale de activitate, conform atributiilor stabilite prin lege.
   (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 96 se realizeaza si de personalul structurilor de administrare si custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.
   (3) Dispozitiile art. 96 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
   (5) Actele de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu toate efectele prevazute de legislatia in vigoare.
   Art. 98. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
   1. arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice;
   2. poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.
   (2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 65.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON), urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
   1. poluarea prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase;
   2. nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apei si a atmosferei, prevazute de actele normative in vigoare;
   3. folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor, in scopul consumului sau al comercializarii;
   4. producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana;
   5. nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala, potrivit reglementarilor specifice;
   6. continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu;
   7. nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si in locuri protejate;
   8. prezentarea, in lucrarile privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilantului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii si informatii false;
   9. producerea si/sau importul in scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate periculoase, fara respectarea prevederilor actelor normative in vigoare si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura in scopul eliminarii acestora;
   10. importul si exportul unor substante si preparate periculoase interzise sau restrictionate;
   11. transportul si tranzitul de substante si preparate periculoase, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare;
   12. omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major;
   13. producerea, livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor neautorizate;
   14. desfasurarea de catre persoanele juridice de activitati cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fara a solicita si obtine acordul de import/export si/sau autorizatiile prevazute de reglementarile specifice;
   15. cultivarea plantelor superioare modificate genetic de catre persoanele fizice si juridice fara autorizatie din partea autoritatii publice competente pentru agricultura si fara contract cu titularii autorizatiilor de introducere deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic.
   (3) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani, urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
   1. nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protectie a plantelor sau ingrasaminte chimice;
   2. provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
   3. descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale sau provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
   (4) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, urmatoarele fapte:
   1. continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia;
   2. neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri;
   3. refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta;
   4. refuzul controlului, la introducerea si scoaterea din tara a substantelor si preparatelor periculoase precum si introducerea in tara a culturilor de microorganisme, plante si animale vii din flora si fauna salbatica, fara acordul eliberat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
   5. aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
   6. provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase.
   (5) In situatia in care infractiunile pedepsite conform alin. (3) si (4) au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile prevazute in art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
   (6) Tentativa se pedepseste.
   Art. 99. - (1) Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala, conform competentelor legale.
   (2) Descoperirea si stabilirea, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, jandarmi si personalul imputernicit din cadrul Ministerului Apararii Nationale, a savarsirii oricareia dintre infractiunile prevazute la art. 98, se aduce de indata la cunostinta organului de urmarire penala competent potrivit legii de procedura penala.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri