Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Lege nr. 245-2004 privind securitatea generala a produselor
Adaugat la data de 01.11.2012

CAPITOLUL II Obligatia generala de securitate - criterii de evaluare a conformitatii
 
   Art. 3. - (1) Producatorii sunt obligati sa puna pe piata numai produse sigure.
   (2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand, in absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului in cauza, el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat, stabilite cu respectarea principiilor liberei circulatii a produselor si serviciilor de piata si care formuleaza cerintele de sanatate si securitate pe care produsul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi comercializat.
   (3) Un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor si al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene, a caror referinta este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO).
   (4) In alte conditii decat cele avute in vedere la alin. (2) si (3), conformitatea unui produs cu cerinta de securitate generala a produselor poate fi evaluata luandu-se in considerare, daca exista:
   a) standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene relevante, altele decat cele la care se face referire la alin. (2);
   b) standardele stabilite in statul in care este comercializat produsul;
   c) orientarile in domeniul evaluarii securitatii produselor;
   d) codurile de bune practici in materie de securitate a produselor, in vigoare in sectorul respectiv;
   e) stadiul prezent al cunostintelor stiintifice si/sau tehnice;
   f) asteptarile rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitatea generala a produselor.
   (5) Conformitatea unui produs cu criteriile care au in vedere garantarea obligatiei generale de securitate, in special cu prevederile alin. (2) si (3), nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piata sau sa ceara retragerea de pe piata ori returnarea produsului, daca produsul se dovedeste periculos.
 
   CAPITOLUL III Alte obligatii ale producatorilor si obligatii ale distribuitorilor
 
   Art. 4. - (1) In limitele activitatilor lor producatorii trebuie sa asigure consumatorului informatiile utile care ii permit sa evalueze riscurile inerente ale unui produs pe durata medie de utilizare sau pe o durata rezonabil previzibila, atunci cand acestea nu sunt imediat perceptibile de catre consumator, fara un avertisment corespunzator, precum si sa previna astfel de riscuri. Prezenta unui astfel de avertisment nu exonereaza nicio persoana de indeplinirea celorlalte obligatii prevazute de prezenta lege.
   (2) In limitele activitatilor lor producatorii trebuie sa adopte masuri proportionale cu caracteristicile produselor pe care le furnizeaza, care le permit:
   a) sa fie informati de riscurile pe care aceste produse le-ar putea prezenta pentru consumatori;
   b) sa poata intreprinde actiunile potrivite, inclusiv, daca este necesar, pentru a evita aceste riscuri, sa poata dispune retragerea de pe piata, avertizarea adecvata si eficienta a consumatorilor, returnarea de la consumatori.
   (3) Masurile prevazute la alin. (2) vor include:
   a) informarea, prin intermediul produsului sau al ambalajului, asupra identitatii si detaliilor privind producatorul, precum si informarea asupra produsului sau, dupa caz, asupra lotului de produse din care face parte, cu exceptia cazurilor in care omisiunea acestei informatii este justificata;
   b) in cazul in care se considera necesar, realizarea de teste prin sondaj pe produsele comercializate, analizarea reclamatiilor si, dupa caz, tinerea unui registru de reclamatii, precum si informarea distribuitorilor de catre producator privind monitorizarea acestor produse.
   (4) Masurile prevazute la alin. (2) lit. b) vor fi intreprinse voluntar sau la cererea autoritatilor competente, in conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f).
   (5) Returnarea se face ca ultima modalitate de rezolvare, atunci cand celelalte actiuni nu sunt suficiente pentru prevenirea riscurilor implicate, in cazul in care producatorul considera necesar sau cand este obligat de catre autoritatea competenta sa ia aceasta masura. Masura de returnare se poate pune in aplicare in baza codurilor de buna conduita in domeniu, in cazul in care acestea exista.
   Art. 5. - (1) Distribuitorii sunt obligati:
   a) sa actioneze cu atentia cuvenita pentru a contribui la respectarea cerintelor de securitate aplicabile, in special sa nu distribuie produse despre care au cunostinta sau pe care ar fi trebuit sa le considere, pe baza informatiilor detinute si in calitate de specialisti, neconforme cu aceste cerinte;
   b) sa participe, in limitele activitatilor lor respective, la monitorizarea securitatii produselor puse pe piata, in special prin:
   1. transmiterea informatiilor privind riscurile produselor;
   2. pastrarea si furnizarea documentelor necesare pentru a determina originea produselor;
   3. colaborarea la actiunile intreprinse de producatori si de autoritatile competente pentru evitarea riscurilor.
    In limitele activitatilor lor respective distribuitorii trebuie sa ia masuri care sa permita o colaborare eficienta.
   (2) In cazul in care producatorii si distribuitorii au cunostinta sau ar trebui sa cunoasca, pe baza informatiilor pe care le poseda si in calitate de specialisti, ca unele produse, pe care le-au pus pe piata sau care au fost furnizate intr-un alt mod consumatorilor, prezinta pentru consumatori riscuri care sunt incompatibile cu cerintele de securitate generala, ei trebuie sa informeze imediat autoritatile competente, in conditiile stabilite in anexa nr.1, precizand actiunile intreprinse in scopul de a preveni riscurile pentru consumatori.
   (3) Producatorii si distribuitorii, in limitele activitatilor lor, trebuie sa colaboreze cu autoritatile competente, la cererea acestora din urma, pentru actiunile intreprinse, in scopul evitarii riscurilor pe care le prezinta produsele pe care le furnizeaza sau le-au furnizat.
    Procedurile ce trebuie urmate pentru o astfel de colaborare, inclusiv procedurile de dialog cu producatorii si distribuitorii respectivi asupra problemelor legate de securitatea produselor, sunt stabilite de autoritatile competente.
 
 
   CAPITOLUL V Sanctiuni
 
   Art. 7. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala a celor vinovati.
   Art. 8. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) incalcarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei;
   b) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (1), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
   c) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) si ale art. 5 alin. (1) lit. b) pct. 2, cu amenda de la 700 lei la 7.000 lei;
   d) incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
   Art. 9. - Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 10. - (1) In sensul prezentei legi, in special al art. 6, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa ia, dupa caz, una dintre urmatoarele masuri complementare:
   a) pentru orice produs:
   1. sa organizeze, chiar dupa punerea sa pe piata ca fiind sigur, verificari corespunzatoare ale caracteristicilor sale de securitate, pe o scara adecvata, pana la stadiul de utilizare sau de consum;
   2. sa solicite partilor interesate toate informatiile necesare;
   3. sa preleveze mostre de produse spre a le supune analizelor referitoare la securitate;
   b) pentru orice produs care poate prezenta riscuri in anumite conditii:
   1. sa solicite marcarea cu avertismente corespunzatoare privind riscurile pe care le poate prezenta, redactate in mod clar, usor de inteles, lizibil si inteligibil, in limba romana, fara a exclude prezentarea si in alte limbi;
   2. sa se asigure la punerea pe piata a unui produs de existenta unor conditii prealabile de securitate, astfel incat produsul rezultat sa fie sigur;
   c) pentru orice produs care poate prezenta riscuri pentru anumite categorii de persoane, sa dispuna ca acestea sa fie avertizate in mod expres de acest risc, in timp util si sub o forma corespunzatoare, inclusiv prin publicarea de avertismente speciale;
   d) pentru orice produs care ar putea fi periculos, sa interzica temporar, pe perioada necesara diferitelor controale, verificari sau evaluari ale securitatii, ca acesta sa fie furnizat, propus pentru furnizare sau sa fie expus;
   e) pentru orice produs periculos, sa interzica punerea sa pe piata si sa stabileasca masurile insotitoare necesare pentru a asigura respectarea interdictiei;
   f) pentru orice produs periculos existent deja pe piata:
   1. sa dispuna sau sa organizeze retragerea sa efectiva si imediata si sa avertizeze consumatorii cu privire la riscurile pe care le prezinta;
   2. sa dispuna sau sa coordoneze ori, dupa caz, sa organizeze cu producatorii si distribuitorii, returnarea de la consumatori si distrugerea sa in conditii corespunzatoare, prin grija si pe cheltuiala operatorului economic respectiv.
   (2) In cazul in care autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate dispune masuri de tipul celor prevazute la alin. (1), in special cele mentionate la lit. d)-f), ea trebuie sa actioneze pentru respectarea principiilor liberei circulatii a produselor si serviciilor pe piata, astfel incat sa puna in aplicare masuri proportionale cu gravitatea riscului si luand in consideratie principiul precautiei. In cadrul acestor masuri Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sprijina actiunea voluntara a producatorilor si distribuitorilor, in conformitate cu obligatiile care le revin in temeiul prezentei legi, in special al prevederilor cap. III, prin dezvoltarea de coduri de buna conduita. Daca este necesar, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate organizeaza sau dispune masurile prevazute la alin. (1) lit. f), in cazul in care actiunea intreprinsa de producatori si distribuitori in indeplinirea obligatiilor lor este nesatisfacatoare sau insuficienta. Returnarea trebuie sa se faca conform prevederilor art. 4 alin. (5).
   (3) In mod special, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa intreprinda actiunile necesare pentru a aplica cu rapiditatea necesara masurile corespunzatoare, asa cum sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-f), in cazul produselor care pun problema unui risc grav. Aceste circumstante trebuie sa fie determinate de autoritatea competenta, evaluandu-se, de la caz la caz, caracteristicile intrinseci ale produselor, in conformitate cu liniile directoare prevazute la pct. 10 din anexa nr. 2.
   (4) Masurile care se dispun in temeiul prezentului articol de catre autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate sunt aplicabile, dupa caz:
   a) producatorului;
   b) distribuitorilor, in limitele activitatilor lor, in special partii responsabile pentru prima etapa a distribuirii produselor pe piata nationala;
   c) oricarei alte persoane, in cazul in care aceasta se dovedeste necesar, in vederea colaborarii la actiunile intreprinse pentru a se evita riscuri care decurg dintr-un produs.
   Art. 11. - (1) Pentru a asigura o supraveghere eficienta a pietei, destinata garantarii unui nivel ridicat de protectie a sanatatii si securitatii consumatorilor, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate dispune masuri pentru:
   a) stabilirea, actualizarea periodica si punerea in aplicare a unor programe sectoriale de supraveghere pe categorii de produse sau de riscuri, monitorizarea activitatilor de supraveghere, a constatarilor si a rezultatelor acestor programe, coordonarea activitatilor de colaborare in Comitetul interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor;

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri