Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Inregistrarea producatorilor EEE conform ordinului 1223-715-2005
Adaugat la data de 30.10.2012

Inregistrarea producatorilor EEE conform ordinului 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
 
 
se face in baza urmatoarelor documente:
 
1. cerere completata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1
2. informatiile generale completate, conform modelului prezentat in anexa nr. 2  
3. certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conform cu originalul)
4. certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legi nr. 26/1990 privind Registrul Comertului (copie conform cu originalul)
Documentele necesare inscrierii in registru se depun la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului personal sau se transmit prin posta, sediul din Splaiul Independentei nr.294, corp B, sector 6, Bucuresti.
In conformitate cu  prevederile OM nr. 1108 /2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, parcurgerea procedurii in vederea  inregistrarii producatorilor de echipamente electrice si electronice reprezentând analiza documentatiei si emiterea formularului de inscriere in registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice se tarifeaza cu 500 lei (RON).
 
Tariful se achita:
Prin virament sau mandat postal  in Cont bancar – IBAN  Beneficiar:
AGENTIA NATIONALA   PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ,C.U.I 16462898
RO88TREZ7005032XXX001110
DESCHIS LA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 
Sau
           
direct la caseria ANPM, program de luni - joi de la 14 - 16:30
 
Numarul de inregistrare se elibereaza, in termen de 15 de zile lucratoare de la depunerea dosarului complet.
Ridicarea formularului de inregistrare in Registrul producatorilor si importatorilor de EEE se face de catre persoana care a semnat cererea de inregistrare sau de catre o persoana imputernicita (pe baza imputernicirii in original si a BI /CI), de la sediul ANPM din Splaiul Independentei 294, Sector 6, Bucuresti (Corp B, Etaj II, Directia Deseuri si Substante Chimice Periculoase).
 
 
 
Anexa 1
 
 
Antet solicitant
Nr. ............../...............
 
CERERE
de acordare a numarului de inregistrare privind punerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice

Subscrisa, ...................., cu sediul social in ........................., str. ................ nr. ....., bl. ..., ap. ....., judetul/sectorul ........., inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. ..............., cod unic de inregistrare nr. ........./................., cont bancar nr. .............., deschis la .................., sucursala .............., telefon .............., fax ..............., e-mail .............., reprezentata prin .............., in calitate de ............................, solicita acordarea numarului de inregistrare pentru punerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice.
Anexam documentele specifice prevazute la art. 1 cap I. din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1223/715 /2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data ....................
Persoana autorizata,
..................................
(semnatura si stampila firmei)


 
Anexa 2:
 
Informatii generale estimate pentru anul pentru care se face inregistrarea
Societatea:

1. Categorii de echipamente electrice si electronice produse in anul .......... *
2. Cantitate*:
 - tone
- numar
3. Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotarârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Cine sunt utilizatorii finali ai produselor dumneavoastra? (gospodarii particulare, companii private sau altele?)
- Produsele dumneavoastra sunt furnizate direct sau prin distribuitori?
- Intentionati sa va afiliati la o organizatie colectiva sau sa actionati individual pentru indeplinirea atributiilor care va revin prin Hotarârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si prezentul ordin?
- Daca va afiliati la o organizatie colectiva va rugam sa mentionati numele si datele de contact ale organizatiei.
- Cum intentionati sa atingeti tintele mentionate in Hotarârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de colectare separata a deseurilor echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la persoanele juridice?
- Cum intentionati sa asigurati transportul si tratarea deseurilor provenite de la gospodarii particulare sau alte surse?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de tratare prin cele mai bune tehnici?
- Cum intentionati sa finantati gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice puse pe piata dupa 1 ianuarie 2007?
- Cum intentionati sa finantati gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice puse pe piata inainte 1 ianuarie 2007?. Sa mentionati cota de piata. Intentionati sa folositi taxa la vedere (taxa conform art. 8 alin (6) din Hotarârea Guvernului 448/2005 privind echipamentele electrice si electronice)?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile privind garantiile?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile privind furnizarea de informatii privind noile echipamente puse pe piata?
- Cum intentionati sa va asigurati ca raportarea datelor este una reala?
- Cum intentionati sa va asigurati ca organizatia colectiva isi duce la indeplinire sarcinile?

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri