Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Colectarea selectiva, tratarea si valorificarea DEEE in conformitate cu prevederile Hotarare nr. 1037 din 2010, publicata in Monitorul Oficial, nr. 728 din 02.11.2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
Adaugat la data de 30.10.2012

Colectarea selectiva
 
   (1) In vederea colectarii selective a DEEE provenite de la gospodariile particulare, autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au urmatoarele obligatii:
   a) de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare, inclusiv a celor care nu contin componentele esentiale sau a celor care contin alte deseuri decat DEEE, si transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca deseuri municipale cod 20.01, sau prin incredintarea colectarii DEEE, daca nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, catre un operator economic colector autorizat de catre agentia judeteana pentru protectia mediului, ca deseuri de la echipamente electrice si electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
   b) de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodariile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si atunci cand apar modificari. Frecventa de colectare trebuie sa fie de cel putin o data pe trimestru;
   c) de a preda DEEE colectate catre producatorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea realizarii tratarii/reciclarii DEEE colectate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pot solicita producatorilor/organizatiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport pana la punctele de colectare si stocare temporara a DEEE, dar nu mai mult decat taxa/tariful unitar stabilita/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populatie;
   d) de a asigura existenta si functionarea cel putin a unui punct de colectare selectiva a DEEE provenite de la gospodariile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un punct de colectare in fiecare localitate;
   e) de a asigura evidenta DEEE intrate si iesite din punctele de colectare prevazute la lit. d) si de a raporta anual datele agentiilor judetene pentru protectia mediului. Modul de evidenta si de raportare a informatiilor se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (2) Se interzice eliminarea prin depozitare finala a DEEE.
   (3) Punctele de colectare prevazute la alin. (1) lit. d) se amplaseaza in locuri si la distante care sa asigure un acces usor, tinandu-se seama in special de densitatea populatiei.
   (4) Punctele de colectare prevazute la alin. (1) lit. d) au obligatia de a prelua, cel putin gratuit, deseurile de echipamente electrice si electronice de la detinatori si distribuitori.
   (5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem unul la unul, fara a solicita plata, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat.
   (6) Obligatia prevazuta la alin. (5) nu se aplica daca echipamentul nu contine componentele esentiale sau in cazul in care echipamentul contine alte deseuri decat DEEE.
   (7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate catre punctele municipale de colectare, cel putin gratuit, ori catre producatori sau catre organizatiile colective ale acestora pentru tratare si reciclare, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime.
   (8) Fara a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) si alin. (5), producatorii pot organiza si exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodariile particulare, in scopul respectarii obiectivelor prezentei hotarari.
   (9) Luandu-se in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.
   (10) Pentru categoria de DEEE prevazute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare.
   (11) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodariile particulare si fara sa fie prejudiciata aplicarea dispozitiilor art. 9, producatorii sunt obligati sa asigure colectarea acestor deseuri.
   (12) Producatorii sunt obligati sa urmareasca ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) si (8) sa fie transportate la instalatiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime. Producatorii urmaresc ca reutilizarea preconizata sa nu conduca la incalcarea prevederilor prezentei hotarari, in special ale art. 5 si 6. Colectarea si transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel incat sa optimizeze reutilizarea si reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi reutilizate ori reciclate.
   (13) In vederea realizarii unei rate medii de colectare selectiva la nivel national de cel putin 4 kg/locuitor/an, producatorii de EEE si organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantitati de DEEE reprezentand rata procentuala anuala de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodariile particulare, stabilita potrivit prevederilor alin. (14), aplicata cantitatii de EEE introduse pe piata nationala in anul respectiv.
   (14) Ministerul Mediului si Padurilor calculeaza rata anuala exprimata in procente pe baza cantitatilor de EEE introduse pe piata nationala in ultimii 2 ani. Metodologia de calcul al ratei anuale procentuale se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (15) Operatorii economici autorizati pentru operatiuni de colectare a DEEE au obligatia sa respecte cerintele tehnice prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3, referitoare la depozitare, inclusiv depozitare temporara, a DEEE colectate.
 
  Tratarea
   (1) Pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, tratarea DEEE cuprinde cel putin indepartarea tuturor fluidelor, precum si o tratare selectiva in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
   (2) In scopul asigurarii protectiei mediului se pot adopta norme de calitate minime pentru tratarea DEEE colectate. In acest caz, Ministerul Mediului si Padurilor informeaza Comisia Europeana in vederea publicarii lor.
   (3) Operatorii economici efectueaza operatiuni de tratare a DEEE numai daca detin autorizatie de mediu, potrivit legislatiei in vigoare, autorizatie ce va fi obtinuta de catre acestia distinct, pe fiecare categorie de DEEE cuprinsa in anexa nr. 1A, cu indicarea explicita a tipurilor de DEEE tratate.
   (4) Operatorii economici autorizati pentru operatiuni de tratare a DEEE au obligatia sa respecte cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 2, referitoare la tratarea selectiva a materialelor si componentelor DEEE colectate, precum si cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 3, referitoare la depozitarea si tratarea DEEE colectate.
   (5) Operatiunea de tratare poate fi realizata, de asemenea, in afara Romaniei sau in afara Uniunii Europene, in masura in care transportul DEEE respecta prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri. DEEE exportate din Uniunea Europeana nu se iau in calcul pentru indeplinirea obligatiilor si obiectivelor prevazute la art. 7 alin. (1) decat daca exportatorul poate dovedi ca operatiunea de recuperare, reutilizare si/sau reciclare s-a desfasurat in conditii echivalente cu cerintele prevazute in prezenta hotarare.
   (6) Se recomanda operatorilor economici care efectueaza operatiuni de tratare a DEEE sa aiba in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS).

  Valorificarea
   (1) Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor au obligatia sa asigure preluarea si valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producatorii, organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE au obligatia de a indeplini urmatoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6:
   a) pentru DEEE incluse in categoriile 1 si 10 din anexa nr. 1A:
   1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
   2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
   b) pentru DEEE incluse in categoriile 3 si 4 din anexa nr. 1A:
   1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
   2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;
   c) pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5, 6, 7 si 9 din anexa nr. 1A:
   1. rata de valorificare trebuie sa creasca pana la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
   2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;
   d) pentru lampile cu descarcare in gaz rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 80% din greutatea lampilor.
   (2) Actele de reglementare in domeniul protectiei mediului, emise de catre autoritatile competente pentru protectia mediului pentru operatorii economici care desfasoara activitati de tratare si valorificare a DEEE-urilor, prevad cu titlu de obligativitate indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1).
   (3) Operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE trebuie ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sa solicite revizuirea autorizatiei de mediu in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (1).
   (4) Valorificarea DEEE se face acordandu-se prioritate reutilizarii echipamentelor intregi.
   (5) In scopul urmaririi realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati economice de tratare, valorificare sau eliminare finala nepoluanta a DEEE au obligatia sa tina, intr-un registru constituit special in acest scop, o evidenta a cantitatii de DEEE, de componente, materiale si substante ale acestora la intrarea si iesirea din instalatia de tratare si/sau la intrarea in instalatia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenta a gestionarii si de raportare a informatiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (6) Producatorii sau reprezentantii autorizati care actioneaza in numele lor sunt obligati sa organizeze colectarea, valorificarea si reciclarea DEEE, pentru a indeplini obligatiile prevazute la art. 5 alin. (13) si la art. 7 alin. (1), in una dintre urmatoarele modalitati:
   a) individual, utilizand propriile resurse, in conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7);
   b) transferarea acestor responsabilitati, pe baza de contract, catre operatorul economic legal constituit, denumit in continuare organizatie colectiva, autorizata potrivit prevederilor alin. (7).
   (7) Procedura si criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum si modul de calcul al obligatiilor de finantare a deseurilor de echipamente electrice si electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (8) Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare si reciclare a DEEE in cadrul programelor sectoriale de cercetare.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri