Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu - Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13.11.2003
Adaugat la data de 04.07.2011

Autorizatia integrata de mediu se elibereaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in baza solicitarii titularului de activitate/operatorului, care trebuie sa cuprinda descrierea urmatoarelor elemente:
   a) amplasamentul prevazut pentru operare;
   b) instalatia si activitatile desfasurate, din care sa rezulte natura si amploarea acestor activitati;
   c) materiile prime si auxiliare, substantele si tipul de energie utilizata sau produsa de instalatie;
   d) sursele de emisie ale instalatiei;
   e) starea amplasamentului instalatiei;
   f) impactul activitatii asupra mediului, ca intreg;
   g) natura si cantitatea de emisii previzibile ale instalatiei in fiecare element component al mediului, astfel incât sa fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
   h) tehnologia prevazuta si alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalatii, iar daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
   i) masurile prevazute pentru prevenirea producerii si valorificarii deseurilor generate de instalatie;
   j) masurile prevazute pentru supravegherea emisiilor in mediu;
   k) alte masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 12, dupa caz.
   (2) Cererea trebuie sa cuprinda un rezumat cu datele prevazute la alin. (1).
   (3) Dupa furnizarea datelor titularul activitatii/operatorul va intocmi, dupa caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispozitiilor legale in vigoare.
   Art. 41. - Conditiile necesare pentru emiterea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele:
   a) verificarea de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului a masurilor cuprinse in autorizatiile integrate de mediu privind indeplinirea conditiilor de asigurare a protectiei aerului, apei si solului si pentru realizarea unui nivel ridicat de protectie a mediului, ca un intreg;
   b) autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 in aer, apa si sol, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incât sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, in acord cu respectarea legislatiei in vigoare si a obligatiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care România este parte;
   c) luarea in considerare a tuturor informatiilor si/sau concluziilor pertinente, precum si a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalatiile noi, in cazul unei modificari substantiale a instalatiilor existente si al unor proiecte publice/private;
   d) stabilirea valorilor limita de emisie, in special pentru poluantii care figureaza in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva in cantitati semnificative, in functie de natura si de potentialul lor de transfer al poluarii de la un element si factor de mediu la altul;
   e) autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita prescriptii care sa garanteze protectia solului, a apelor subterane si masuri privind gestiunea deseurilor generate de instalatie; valorile limita pot fi completate sau inlocuite cu parametri sau cu masuri tehnice echivalente;
   f) pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, valorile limita de emisie se stabilesc luându-se in considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalatii;
   g) valorile limita de emisie, parametrii si masurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a fi prescrisa utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea sa geografica si conditiile locale de mediu. Conditiile de autorizare trebuie sa prevada dispozitii referitoare la reducerea poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si sa garanteze un nivel ridicat de protectie a mediului;
   h) luarea masurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de masurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum si obligatia de a comunica autoritatii competente pentru protectia mediului datele necesare controlului si respectarii conditiilor de autorizare. Pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 masurile prevazute iau in considerare costurile si beneficiile;
   i) masurile privind conditiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate in considerare in mod adecvat in situatiile in care mediul risca sa fie afectat de pornirea instalatiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentana sau definitiva a exploatarii;
   j) masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau de a reduce poluarea, atunci când autoritatile competente pentru protectia mediului le gasesc adecvate.
   Art. 42. - In situatia in care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste conditii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

Download Resurse
[PDF] Procedura_de_emitere_a_autorizatiei_integrate_de_mediu.pdf | Download
ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri